مهندس طیبه شنبه زاده

لیسانس: عمران- عمران

فوق لیسانس: مدیریت ساخت


مهندس طیبه شنبه زاده

لیسانس: عمران- عمران

فوق لیسانس: مدیریت ساخت