مهندس عبدالرضا بهادر

لیسانس: عمران

کارشناسی ارشد: مدیریت و برنامه ریزی  (آمایش سرزمین)

سوابق اجرایی:

 • - معاون سازمان عمران
 • مدیر عامل سازمان عمران
 • رئیس هیئت مدیره سازمان عمران
 • معاون فنی و عمرانی

 

شرح وظایف معاونت فنی و عمرانی 

 

حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری بندرعباس  عهده دار سیاست گذاری، برنامه ریزی و مدیریت در طراحی، اجرا و نظارت بر پروژه های شهری اعم از برنامه های عمرانی جاری شهرداری و یا طرحهای خاص بوده که با استفاده از اعتبارات مربوطه منشاء خدمات عمرانی در شهر بندرعباس میباشد.

این معاونت با رویکرد مشارکت با مردم و بهره از توان فنی ، اجرایی بخش خصوصی پویایی و رکوردی را در صنعت عمران شهری نسبت به گذشته به جای گذاشته است، به طوری که امروزه شاهد احداث بلوارها، پل ها، کانال ها، پارکها، ابنیه فنی، آسفالت معابر و زیبا سازی خورهای سطح شهر و  سایر پروژه های مهم دیگر میباشیم.

 وظایف معاونت فنی و عمرانی :

1)  بررسی و تعیین خط مشی برنامه های کلی به منظور تهیه طرحهای فنی و اجرایی با توجه به احتیاجات فعلی و آتی شهر

2)  نظارت کلی و ایجاد هماهنگی در امور مربوط به طرحهای عمرانی اعم از برنامه های جاری شهرداری یا طرحهای عمرانی خاص و زیربنایی

3)  نظارت بر حسن اجرای برنامه های مصوب عمرانی اعم از کوتاه مدت ، میان مدت و دراز مدت

4)  نظارت بر حسن گردش امور سازمانهای وابسته به شهرداری که در حیطه نظارت حوزه معاونت فنی و عمرانی قرار دارد و ارایه گزارش ادواری از عملکرد این سازمان به شهردار

5)  مراقبت در تشکیل کمیسیونهای فنی و ایمنی و سایر کمیسیونهای خاص حوزه تحت نظارت و پیگیری مصوبات و تصمیمات متخده در کمیسیونهای مذکور

6)  انجام مکاتبات با مناطق و اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه امور فنی و عمرانی

7)  برنامه ریزی و تهیه و تدوین ضوابط امور عمرانی و ابلاغ به مناطق

8)  کنترل و نظارت بر کار پیمانکاران ومشاوران

اهداف معاونت فنی و عمرانی:

1)    تعریف، تدوین و اجرای هر نوع برنامه، طرح و پروژه در چهارچوب سیاستهای شهرداری

2)   توجه ویژه به مسائل فرهنگی، اجتماعی و رفاهی شهروندان و گردشگران در طراحی و اجرای پروژه های عمرانی

3)   توجه به اصل زیباشناختی و اهتمام به زیباسازی در طراحی و اجرای پروژه های شهری

4)   توسعه و ارتقاء فضاهای شهری بر حسب نیازهای مردم.

5)   ایجاد زمینه های مناسب برای مشارکت مردم و حمایـت و تشویق سرمایه گذاران.

6)   ارتقاء کمی و کیفی برای دوام و ماندگاری پروژه های عمرانی و بهینه نمودن آنها ( بخصوص هزینه ها)

7)   همگونی کارهای عمرانی در شهر به منظور اعمال وحدت در طراحی شهری

8)   زیبا سازی چشم انداز ساحلی دریا و ایجاد تفریحات گردشگری 

9)   مراقبت و نگهداری از پروژه های اجراشده.

10) اطلاع رسانی به موقع و موثر از روند اجرای پروژه به مردم بخصوص ساکنین محل

 

سیاستهای اعمال شده:

1)     پژوهش وهمچنین مطالعه کافی طرحها و پروژه ها قبل از اجرا

2)     اجرای پروژه ها با استفاده از آخرین روشها و بکارگیری مصالح جدید

3)     توجه خاص به طراحی و اجرای پروژه های بزرگ و تأثیرگذار شهری

4)     خصوصی سازی:

 •               طراحی با استفاده از خدمات مهندسان مشاور مورد تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی
 •               اجراء با همکاری شرکتهای پیمانکاری مورد تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی
 •               نظارت کیفی و کمی بر کلیه پروژه های عمرانی
 •               کنترل کیفیت با همکاری آزمایشگاههای فنی و مکانیک خاک _ آسفالت _ بتن و غیره

5)     تشکیل کمیسیون های تصویب طرحها در گروه های تخصصی برای تحویل گیری طرحها

6)     اهتمام به تکمیل پروژه های نیمه تمام در سطح شهر

7)     اجرای پروژه ها در مرکز شهر بصورت چند نوبت کاری و اجرای روکش آسفالت معابر اصلی و مرکزی در شب

8)     تهیه طرحهای تحقیقاتی و پژوهشی در موضوعات علل خرابی آسفالت _ طرح جمع آوری آبهای سطحی

9)      گسترش شبکه معابر و بزرگراه ها و احداث پلها و تقاطع های غیر همسطح

10)   تهیه طرح جامع جمع آوری آبهای سطحی به منظور احداث و بهسازی مسیلها و کانالها

11)   بهسازی، مرمت و نگهداری پروژه های عمرانی

12)   ارتقاء سطح علمی و فنی کارشناسان

13)   هماهنگی و همکاری با سایر دوایر بخصوص شرکتهای خدماتی در جهت اجرای پروژه

 

 

 

 

 

 مهندس عبدالرضا بهادر

لیسانس: عمران

کارشناسی ارشد: مدیریت و برنامه ریزی  (آمایش سرزمین)

سوابق اجرایی:

 • - معاون سازمان عمران
 • مدیر عامل سازمان عمران
 • رئیس هیئت مدیره سازمان عمران
 • معاون فنی و عمرانی

 

شرح وظایف معاونت فنی و عمرانی 

 

حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری بندرعباس  عهده دار سیاست گذاری، برنامه ریزی و مدیریت در طراحی، اجرا و نظارت بر پروژه های شهری اعم از برنامه های عمرانی جاری شهرداری و یا طرحهای خاص بوده که با استفاده از اعتبارات مربوطه منشاء خدمات عمرانی در شهر بندرعباس میباشد.

این معاونت با رویکرد مشارکت با مردم و بهره از توان فنی ، اجرایی بخش خصوصی پویایی و رکوردی را در صنعت عمران شهری نسبت به گذشته به جای گذاشته است، به طوری که امروزه شاهد احداث بلوارها، پل ها، کانال ها، پارکها، ابنیه فنی، آسفالت معابر و زیبا سازی خورهای سطح شهر و  سایر پروژه های مهم دیگر میباشیم.

 وظایف معاونت فنی و عمرانی :

1)  بررسی و تعیین خط مشی برنامه های کلی به منظور تهیه طرحهای فنی و اجرایی با توجه به احتیاجات فعلی و آتی شهر

2)  نظارت کلی و ایجاد هماهنگی در امور مربوط به طرحهای عمرانی اعم از برنامه های جاری شهرداری یا طرحهای عمرانی خاص و زیربنایی

3)  نظارت بر حسن اجرای برنامه های مصوب عمرانی اعم از کوتاه مدت ، میان مدت و دراز مدت

4)  نظارت بر حسن گردش امور سازمانهای وابسته به شهرداری که در حیطه نظارت حوزه معاونت فنی و عمرانی قرار دارد و ارایه گزارش ادواری از عملکرد این سازمان به شهردار

5)  مراقبت در تشکیل کمیسیونهای فنی و ایمنی و سایر کمیسیونهای خاص حوزه تحت نظارت و پیگیری مصوبات و تصمیمات متخده در کمیسیونهای مذکور

6)  انجام مکاتبات با مناطق و اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه امور فنی و عمرانی

7)  برنامه ریزی و تهیه و تدوین ضوابط امور عمرانی و ابلاغ به مناطق

8)  کنترل و نظارت بر کار پیمانکاران ومشاوران

اهداف معاونت فنی و عمرانی:

1)    تعریف، تدوین و اجرای هر نوع برنامه، طرح و پروژه در چهارچوب سیاستهای شهرداری

2)   توجه ویژه به مسائل فرهنگی، اجتماعی و رفاهی شهروندان و گردشگران در طراحی و اجرای پروژه های عمرانی

3)   توجه به اصل زیباشناختی و اهتمام به زیباسازی در طراحی و اجرای پروژه های شهری

4)   توسعه و ارتقاء فضاهای شهری بر حسب نیازهای مردم.

5)   ایجاد زمینه های مناسب برای مشارکت مردم و حمایـت و تشویق سرمایه گذاران.

6)   ارتقاء کمی و کیفی برای دوام و ماندگاری پروژه های عمرانی و بهینه نمودن آنها ( بخصوص هزینه ها)

7)   همگونی کارهای عمرانی در شهر به منظور اعمال وحدت در طراحی شهری

8)   زیبا سازی چشم انداز ساحلی دریا و ایجاد تفریحات گردشگری 

9)   مراقبت و نگهداری از پروژه های اجراشده.

10) اطلاع رسانی به موقع و موثر از روند اجرای پروژه به مردم بخصوص ساکنین محل

 

سیاستهای اعمال شده:

1)     پژوهش وهمچنین مطالعه کافی طرحها و پروژه ها قبل از اجرا

2)     اجرای پروژه ها با استفاده از آخرین روشها و بکارگیری مصالح جدید

3)     توجه خاص به طراحی و اجرای پروژه های بزرگ و تأثیرگذار شهری

4)     خصوصی سازی:

 •               طراحی با استفاده از خدمات مهندسان مشاور مورد تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی
 •               اجراء با همکاری شرکتهای پیمانکاری مورد تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی
 •               نظارت کیفی و کمی بر کلیه پروژه های عمرانی
 •               کنترل کیفیت با همکاری آزمایشگاههای فنی و مکانیک خاک _ آسفالت _ بتن و غیره

5)     تشکیل کمیسیون های تصویب طرحها در گروه های تخصصی برای تحویل گیری طرحها

6)     اهتمام به تکمیل پروژه های نیمه تمام در سطح شهر

7)     اجرای پروژه ها در مرکز شهر بصورت چند نوبت کاری و اجرای روکش آسفالت معابر اصلی و مرکزی در شب

8)     تهیه طرحهای تحقیقاتی و پژوهشی در موضوعات علل خرابی آسفالت _ طرح جمع آوری آبهای سطحی

9)      گسترش شبکه معابر و بزرگراه ها و احداث پلها و تقاطع های غیر همسطح

10)   تهیه طرح جامع جمع آوری آبهای سطحی به منظور احداث و بهسازی مسیلها و کانالها

11)   بهسازی، مرمت و نگهداری پروژه های عمرانی

12)   ارتقاء سطح علمی و فنی کارشناسان

13)   هماهنگی و همکاری با سایر دوایر بخصوص شرکتهای خدماتی در جهت اجرای پروژه